تبلیغات
شماره تماس : 09370897930

کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی و منابع طبیعی


تصحیح هندسی یا ژئورفرنس کردن تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ENVI 5

تصحیح هندسی (Geometric Correction)

خطای هندسی ناشی از عواملی مانند، پستی و بلندی، چرخش زمین بدور خودش، نوسان­ های کرجت ماهواره، نوسان ­های سرعت آینه نوسان کننده و مرکزی بودن تصویر می­ باشد. این خطا موجب می شود شکل و اندازه پدیده ­ها تغییر کرده و در موقعیت واقعی خود روی زمین قرار نگیرند. به روش های رفع این خطاها تصحیح هندسی می ­گویند. برای انجام تصحیح هندسی در نرم افزار ENVI از دستور Registration استفاده می ­شود.

 تصحیح هندسی به روش تصویر به تصویر (Image to Image)

در این روش دو تصویر موجود است، که یکی دارای مختصات واقعی است. با استفاده از دستور Registrationتصویر بدون مختصات را به کمک تصویر مختصات­ دار تصحیح هندسی می ­کنند. چگونگی فراخوانی دستور Registration: Image to Image در نرم افزار به شکل زیر می­ باشد.

Toolbox → Geometric Correction → Registration → Registration: Image to Image


 09370897930 - 09217394215

تلگرام Vahid_VZ@

 vahidzandieh1990@gmail.com


به منظور مشاهده ادامه آموزش به ادامه مطلب مراجعه نمایید...


پس از باز شدن پنجره Select Input Band from Base Image با استفاده از گزینه Open و سپس New File از مسیر زیر تصویر Base یا همان تصویر تصحیح هندسی شده (تصویر دارای مختصات صحیح) را فراخوانی کرده و بعد از انتخاب آن در همین پنجره بر روی OK کلیک کنید.


پس از باز شدن پنجره Select Input Warp File، با استفاده از گزینه Open و سپس New File، از مسیر زیر تصویر warp یا همان تصویر تصحیح هندسی نشده (تصویر بدون مختصات صحیح) را فراخوانی کرده و بعد از انتخاب آن در همین پنجره بر روی OK کلیک کنید.


در مرحله چهارم از کاربر سوال می­شود که آیا می­خواهد از فایل نقاط کنترل زمینی (GCPs ) که قبلا آماده کرده است استفاده کند یا خیر.
 اگر فایل آماده موجود بود گزینه Yes و اگر موجود نبود گزینه No را انتخاب کنید تا در مراحل بعد نقاط کنترل زمینی را کاربر خود از روی تصاویر تعیین کند.
با انتخاب گزینه NO لازم است پارامتر های مورد نیاز به منظور انتخاب خودکار نقاط کنترل زمینی را انتخاب و تکمیل نمایید و سپس بر روی OK کلیک کنید.

Number of Tie Point: تعداد نقاط کنترل زمینی

Search Window Size: اندازه پنجره جستجو

Moving Window Size: اندازه پنجره حرکت

Area Chip Size: اندازه ناحیه کوچک

Minimum Correlation: حداقل همبستگی

Point Oversampling: نمونه برداری نقاط

Interest Operator: انتخاب عمل گر

Examine tie point before warping: امتحان نقاط کنترل زمینی قبل از تصحیح

اگر تصویر Warp دارای مختصات اشتباه باشد یا دقت مختصات آن کم باشد، خود نرم افزار بر اساس اطلاعات موجود در هر دو تصویر تعدادی نقاط کنترل زمینی در هر دو تصویر تعیین می­ کند.

در پنجره Ground Control Points Selection می­توان این نقاط را حذف و یا نقاط جدید به آن اضافه کرد. برای اضافه کردن نقاط بیشتر، موقعیت یک عارضه که در هر دو تصویر (Base-Warp) به خوبی نمایش داده شده است را ابتدا با استفاده از موس در پنجره Image مشخص، سپس با استفاده از پنجره Zoom از منطبق بودن آن­ها بر یکدیگر اطمینان حاصل کنید (در صورت نیاز با استفاده از چپ کلیک در پنجرۀ Zoom موقعیت نقطه مورد نظر را جا به جا کنید) و سرانجام با گزینه Add Point در پنجره Ground Control Points Selection نقطه را به سایر نقاط اضافه کنید. در این پنجره  Base X و Base Y مختصات GCP در تصویر مختصات­دار  Warp Xو Warp Y  مختصات آن را در تصویر بدون مختصات را نمایش می­دهند. گزینه Degree درجه پلی نومیال برای رجیستر کردن تصویر را نشان می­دهد و به تعداد نقاط کنترل زمینی بستگی دارد. گزینه Number of Selected Points تعداد نقاط کنترل زمینی که در تصاویر انتخاب شده را نشان می­دهد.

گزینه Predict  برای پیش بینی موقعیت نقاط کنترل زمینی در تصویر بدون مختصات به کمک تصویر مختصات­دار مورد استفاده قرار می­گیرد. در این روش ابتدا موقعیت یک نقطه را در تصویر Base مشخص، سپس بر روی Predict کلیک کنید، موقعیت آن نقطه در تصویر بدون مختصات نمایش داده می­شود. اگر گزینه Option و سپس Auto Predict را انتخاب کنید، با تعیین موقعیت یک نقطه در تصویر مختصات­دار (Base)، همزمان موقعیت نقطه مورد نظر در تصویر بدون مختصات (Warp) نمایش داده می­شود. هر چه دقت نقاط انتخاب شده در مراحل فوق بیشتر باشد موقعیت آن نقطه در تصویر بدون مختصات با دقت بالاتری پیشنهاد می­شود. همچنین می­توان موقعیت پیشنهادی نقطه مورد نظر را در پنجرۀ Zoom بصورت دستی جابه جا کرد. خطای مربوط به GCPs با RMS Error نشان داده می­شود. در پلی نومیال درجه 1، RMS Error تا GCP شمارۀ 3 برابر با صفر می­باشد و بعد از انتخاب GCP شمارۀ 4 میزان خطا نمایش داده می­شود.

در پنجره Ground Control Points Selection گزینه Show List را انتخاب کنید. پنجره Image to Image GCP list  ظاهر می­شود. برای پنهان کردن آن می­توان گزینه Hide List را در پنجره  Ground Control Points Selectionیا پنجره Image to Image GCP list  انتخاب کنید.

Goto: نقاط کنترل زمینی مورد نظر خود را در پنجرۀ Image to Image GCP list انتخاب و سپس روی Goto کلیک کنید، نقطۀ مورد نظر در پنجرۀ Zoom نمایش داده می­شود.

نکته: برای متمرکز شدن پنجرۀ Zoom روی GCP مورد نظر می­توان بر روی شمارۀ GCP در پنجرۀ Image to Image GCP list  نیز کلیک کرد.

On/Of: برای عدم استفاده از GCP در Registration مورد استفاده قرار می­گیرد.  GCPمورد نظر را انتخاب و گزینۀ On/Of را انتخاب کنید. نقطۀ کنترل انتخاب شده با رنگ دیگری نمایش داده می­شود. برای روشن کردن همانGCP  دوباره گزینۀ On/Of را انتخاب کنید.

نکته: رنگ نقطۀ کنترل زمینی که نادیده گرفته می­شود را  می­توان به دلخواه  تغییر داد. در پنجرۀ  Ground Control Points Selection  دستور Options> Set Point Colors را انتخاب کنید. پنجرۀ Point Colors ظاهر می­شود Points which are “On”. رنگ نقطۀ GCP در زمان روشن بودن و Points which are “Off” رنگ GCP را در زمان خاموش بودن نشان می­دهد. برای تغییر رنگ­های فوق روی تب رنگ راست کلیک و رنگ مورد نظر را انتخاب کنید، سپس Ok را انتخاب کنید.

برای ویرایش GCP دوروش ارائه شده :

روش اول: در پنجرۀ Image to Image GCP list روی مختصات نقطۀ مورد نظر در ستون  Base X, Base Y, Warp X, Warp Y  دو بار کلیک کنید، مقدار آنرا بصورت دستی تغییر دهید، سپس کلید Enter را فشار دهید یا تب Update را در پنجرۀ Image to Image GCP list  انتخاب کنید تا موقعیت نقطۀ مورد نظر تغییر می­کند.

 روش دوم: در پنجرۀ Zoom مربوط به تصویر بدون مختصات موقعیت نقطۀ کنترل زمینی مورد نظر را بصورت دستی با استفاده از چپ کلیک تغییر دهید، سپس تب Update را انتخاب کنید، موقعیت نقطۀ مورد نظر در تصویر تصحیح می­شود.

در پنجرۀ Ground Control Points Selection یا Image to Image GCP list دستور   Options>Order by Errorرا اجرا کنید، GCP  ها بر اساس مقدار خطایشان مرتب می­شوند.

Delete: برای حذف نقطۀ کنترل زمینی از لیست نقاط، نقطۀ کنترل زمینی مورد نظر را انتخاب و در پنجره Image to Image GCP List گزینه Delete را انتخاب کنید،GCP مورد نظر حذف می­شود.

در پنجرۀ Ground Control Points Selection یا   Image to Image GCP listدستور  Options>Clear All Points را انتخاب کنید تا تمام نقاط یکباره حذف شوند.

در پنجرۀ Ground Control Points Selection گزینۀ Delete Last Point را انتخاب کنید تا آخرین GCP که در تصویر انتخاب کردید، حذف می­شود.

نقاط کنترل زمینی را می­توان بصورت یک فایل ASCII با پسوند “.PTS “ذخیره کرد.

در پنجرۀ Ground Control Points Selection     دستور File> Save GCPs to ASCII را اجرا کنید، پنجرۀ output Registration Points ظاهر می­شود. در پنجرۀ ظاهر شده نام و مسیر ذخیره فایل را مشخص و بر روی OK کلیک کنید.

برای بازیابی نقاط کنترل زمینی که قبلا با پسوند PTS. ذخیره کرده اید، در پنجره Ground control POint Selection از دستور File و سپس Restore GCPs to ASCII استفاده کنید. در پنجره­ای که باز می­شود مسیر و نام فایلی که قبلا با پسوند PTS. ذخیره کرده اید را انتخاب کنید. نقاط در پنجره Image to Image نمایش داده می شوند.

پس از تعیین نقاط کنترل زمینی با دقت مناسب (معمولا با خطای RMSE کمتر از 0.1)، در پنجره Ground Control Points Selection گزینه Option و سپس Warp File را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه اقدام به تصحیح تصویر Warp با استفاده از نقاط کنترل زمینی تهیه شده از تصویر  Base می­کنید.

پس از انتخاب گزینه Warp File پنجره Input Warp Image باز می­ شود. دراین مرحله دوباره فایل Warp را به نرم افزار معرفی کنید.
 
با انتخاب تصویر Warp و کلیک بر روی گزینه OK پنجره Registration Parameters باز می شود. در این پنجره در کادر Warp Parameters روش نمونه برداری، متد، Degree درجه پلی نومیال برای ریجستر کردن تصویر است. کادر Output Image Extent مشخصات طول و عرض تصویر خروجی و تعدادو تعداد سطر و ستون­های تصویر را تعیین می­ کند و بهتر است به صورت پیش فرض باقی یماند. در آخر هم نام و مسیر ذخیره فایل را مشخص و تصویر ژئورفرنس شده را ذخیره کنید.


ادامه مطلب

کامنت

majid
 • شنبه 6 شهریور 1395 01:10 ق.ظ
 • سلام دوست گرامی. خسته نباشید. ممنون از شما به خاطر مطالب مفیدتون. ببخشید میشه معادله روش محسبه رفلکتنس و نرمالایز در تصاویر لندست 5 و 8 را روی سایتتون بذارید. ممنون میشم اگه کمی در اینکار تعجیل فرمایید چون نیاز خیلی مبرم به این مطالب دارم. بازم تشکر.

  شبکه اجتماعی فیس پلاک
 • سه شنبه 5 مرداد 1395 07:57 ب.ظ
 • سلام
  از وبلاگتون دیدن کردم مطالب خوبی توشه
  ما یه شبکه اجتماعی داریم به نام فیس پلاک میخوایم توش فعالیت مفید کنیم و با بقیه شبکه ها متفاوت باشیم
  ازتون دعوت میکنیم که مارو توی این راهمون همراهی کنین و توی سایتمون عضو و فعال باشید
  یک سری امکانات هم برای وبلاگ ها داریم که بعد از عضویت از طریق تماس با ما اگر بگین راهنمایی میشین و وبلاگتون تبلیغ میشه
  منتظر حضورتون هستیم
  www.facepelak.ir
  با تشکر
  شبکه اجتماعی فیس پلاک

   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر
  نویسندگان
 • وحید زندیه
 • محمد صالح
 • مطالب پیشین
 • کارگاه آموزش کاربردی سنجش از دور با استفاده از نرم افزار ENVI 5.3 پنجشنبه 11 آبان 1396
 • مشاوره در انجام پایان نامه، پروپوزال، مقالات علمی پژوهشی، ISI و ISC سه شنبه 25 مهر 1396
 • انجام پروژه های سنجش از دور و مشاوره در ارائه پایان نامه ها و مقالات جمعه 21 مهر 1396
 • تلفیق تصاویر ماهواره ای یا Image Fusion در محیط نرم افزار ENVI چهارشنبه 13 مرداد 1395
 • تصحیح هندسی یا ژئورفرنس کردن تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ENVI 5 چهارشنبه 30 تیر 1395
 • نقشه حوضه ها و زیرحوضه های آبریز ایران به فرمت Shape File یکشنبه 13 تیر 1395
 • تهیه Layer Stacking تصاویر ASTER در محیط نرم افزار ENVI 5.1 پنجشنبه 10 تیر 1395
 • نقشه خاکشناسی ایران به فرمت Shape File: در سطح رده در سیستم Soil Taxonomy سه شنبه 8 تیر 1395
 • شیپ فایل استان ها، شهرستان ها و روستاهای ایران سه شنبه 8 تیر 1395
 • نقشه زمین شناسی ایران به فرمت Shape File سه شنبه 8 تیر 1395
 • شیپ فایل گسل های ایران: گسل های فعال - گسل های دوره کواترنر دوشنبه 7 تیر 1395
 • محاسبه دمای سطح زمین (LST) با استفاده از الگوریتم Split-Window و سنجنده TIRS ماهواره لندست 8 سه شنبه 18 خرداد 1395
 • آموزش کسب اطلاعات آماری از پایش تغییرات تصاویر ماهواره ای در نرم افزار Change detection Statistics - ENVI 5 پنجشنبه 13 خرداد 1395
 • آموزش طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ENVI 5.1 - بخش سوم: ارزیابی صحت طبقه بندی؛ ضریب کاپا و صحت کلی دوشنبه 10 خرداد 1395
 • آموزش طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در نرم افزار ENVI 5.1 - بخش دوم: طبقه بندی نظارت نشده (Unsupervised Classification) با استفاده از الگوریتم Iso Data دوشنبه 10 خرداد 1395
 • نظرسنجی

  کیفیت و کاربردی بودن آموزش های ارائه شده به چه صورت می باشد؟

  ساعت مچی

  ابزار نمایش اوقات شرعی